Nárok na sirotčí důchod

Sirotčí důchod je upraven Zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. Osiřelé nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů nebo osvojitelů.

Nezaopatřené dítě

Zákon o důchodovém pojištění za nezaopatřené dítě považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Přečtěte si také:  Porodné aneb, co jste možná nevěděli

Jak požádat o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod si podáte na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště. Ta ji poté postoupí České správě sociálního zabezpečení, která rozhodne, v jaké výši vám bude důchod přiznán. Sirotek starší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod samostatnou žádostí pod svým rodným číslem. Za sirotky mladší 18 let uplatňuje nárok na sirotčí důchod žijící rodič, případně zákonný zástupce. K vyřízení sirotčího důchodu musíte předložit občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zesnulého, doklad o studiu. Může se stát, že některé děti důchod nedostanou. Nebyl-li zesnulý po zákonem stanovenou dobu pojištěn, nelze pozůstalým dětem důchod vyplatit.